Privacybeleid

Persoonsgegevens

MILU Cosmetics BV (hierna: “MILU Cosmetics BV”) verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Grondslag van de verwerking

MILU Cosmetics BV baseert het gebruik van deze persoonsgegevens op de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan gegevens te verwerken op basis van toestemming van uw zijde of ter uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder a en b, van de AVG). 

Doelen van de verwerking

MILU Cosmetics BV gebruikt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en afleveradres en  betaalmethode om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden gevraagd wanneer u een bestelling plaatst.

Om het winkelen bij MILU Cosmetics BV zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij u een betere shopervaring en service bieden. Dit gebeurt mede zodat u de genoemde gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Anonieme gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht MILU Cosmetics BV om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom gaan wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij MILU Cosmetics BV raadpleegt, wordt gebruikgemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer. Verder bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server (Secure Server).

Geen doorverkoop

MILU Cosmetics BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MILU Cosmetics BV maakt hiervan gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen 
bij MILU Cosmetics BV geen cookies ontvangt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MILU Cosmetics BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. MILU Cosmetics BV bewaart uw gegevens maximaal zes maanden. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw persoonsgegevens. 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens MILU Cosmetics BV verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. MILU Cosmetics BV behandelt uw  verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Ter informatie

MILU Cosmetics BV gebruikt Google Analytics-cookies;

MILU Cosmetics BV heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;

MILU Cosmetics BV heeft ‘gegevens delen’ uitgezet (met uitzondering van technische 
ondersteuning, als u daaraan behoefte heeft);

MILU Cosmetics BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Disclaimer internetsite

Op haar website stelt MILU Cosmetics BV aan de bezoekers van haar website bepaalde informatie ter beschikking. Bij het samenstellen van deze informatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, onvolledig of niet juist (meer) is. Aan de informatie op haar website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van haar website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. 
Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

MILU Cosmetics BV aanvaardt geen enkele (vorm van) aansprakelijkheid uit, voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. 

Hoewel MILU Cosmetics BV zich inspant om de inhoud van haar website actueel en volledig te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. MILU Cosmetics BV aanvaardt ook in dat verband geen enkele (vorm van) aansprakelijkheid.

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van haar website berust alléén en volledig bij MILU Cosmetics BV. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van MILU Cosmetics BV.

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van MILU Cosmetics BV, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel MILU Cosmetics BV selectief is ten aanzien van andere sites waarnaar verwezen wordt, staat zij op geen enkele wijze in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van  eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. MILU Cosmetics BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enige (vorm van) aansprakelijkheid gerelateerd aan de inhoud 
van andere sites.

De informatie op de website www.meetmilu.com wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MILU Cosmetics BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan derden door te voeren. 

Contact
Indien u vragen, opmerkingen of een klacht over de disclaimer internetsite of ons Privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met: 

MILU Cosmetics BV
Stapelovenweg 4
5708 JW HELMOND
+31 (0)492 564083
customerservice@milu.nl