Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MILU Cosmetics BV

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
(b) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met MILU Cosmetics BV;
(c) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde goederen af te zien van de Overeenkomst;
(d) Herroepingstermijn: de termijn van 7 dagen die gaat lopen na ontvangst door
of namens de Consument van de bestelde goederen, waarbinnen de Consument de mogelijkheid heeft de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden;
(e) Internetsite: meetmilu.com;
(f) MILU Cosmetics BV: MILU Cosmetics BV, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nr. 78626951;
(g) Overeenkomst: iedere overeenkomst in het kader van een door MILU Cosmetics BV georganiseerd systeem voor verkoop op  afstand van goederen en/of diensten.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met MILU Cosmetics BV. Bedingen, waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door MILU Cosmetics BV schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de Consument gehanteerde (algemene) voorwaarden uitgesloten, en zover vereist door MILU Cosmetics BV van de hand gewezen.

2.2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de Internetsite van MILU Cosmetics BV betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

2.3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Aanbiedingen en wijzigingen

3.1. Alle aanbiedingen van MILU Cosmetics BV zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. MILU Cosmetics BV behoudt zich het recht voor om, te allen tijde voor aanvaarding, prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te (kunnen) wijzigen zonder overleg met de Consument.

3.2. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

3.3. Kennelijke vergissingen of (schrijf)fouten op de Internetsite en/of in de aanbieding en/of in de bevestigingsmail binden MILU Cosmetics BV niet.

3.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Consument door MILU Cosmetics BV is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn steeds de administratieve gegevens van MILU Cosmetics BV beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst, en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.5. MILU Cosmetics BV heeft te allen tijde het recht om een bestelling te weigeren, hetgeen door MILU Cosmetics BV zo spoedig mogelijk aan de Consument zal worden meegedeeld.


3.6. MILU Cosmetics BV zal bij het product aan de Consument de volgende informatie meesturen:
(a) het e-mailadres van MILU Cosmetics BV waar de Consument met klachten terecht kan;
(b) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

4. Herroepingsrecht

4.1. Na ontvangst door of namens de Consument van de bestelde producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen.

4.2. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4.3. Indien de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan MILU Cosmetics BV (customerservice@milu.nl , o.v.v. naam Consument en ordernummer). Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht stuurt MILU Cosmetics BV na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

4.4. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij alle producten met alle geleverde toebehoren en ongeopend, in de originele staat en verpakking binnen de Herroepingstermijn aan MILU Cosmetics BV retourneren, conform de door MILU Cosmetics BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies

4.5. Indien de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft zal MILU Cosmetics BV dit bedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

5. Uitsluiting Herroepingsrecht

5.1. Het Herroepingsrecht kan door MILU Cosmetics BV worden uitgesloten indien MILU Cosmetics BV dit duidelijk, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst met de Consument, heeft vermeld.

5.2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
(a) die door MILU Cosmetics BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
(b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
(c) die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; en
(d) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

6. Prijzen

6.1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van, onder andere maar niet beperkt tot, prijswijzigingen en herstel van programmeer- en typefouten door MILU Cosmetics BV.

6.2. Voor het verzenden van de bestelling kunnen er verzendkosten bij de Consument in rekening worden gebracht. Deze worden aan de Consument bekendgemaakt voordat de Consument zijn bestelling definitief heeft geplaatst.

6.3. MILU Cosmetics BV heeft het recht om bij leveringen buiten Nederland aanvullend ook extra kosten in rekening te brengen in verband met verzending en overige mogelijke overheidslasten.

7. Betaling en levering

7.1. Betaling geschiedt uitsluitend door vooruitbetaling door de Consument. Levering door MILU Cosmetics BV geschiedt uitsluitend na ontvangst van betaling door de Consument door vooruitbetaling.

7.2. MILU Cosmetics BV levert uitsluitend binnen Nederland en België. Bij levering van zaken met een waarde lager dan € 40,- worden tussen € 4,50 en € 6,50 verzendkosten in rekening gebracht, afhankelijk van de plaats van aflevering. Het vervoer is voor risico van de Consument.

7.3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan MILU Cosmetics BV kenbaar heeft gemaakt. De Consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering.

7.4. Alle door MILU Cosmetics BV genoemde (leverings)termijnen zijn bij benadering, en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MILU Cosmetics BV bekend waren. Genoemde (leverings)termijnen zijn steeds een indicatie van verwachte termijnen, waaraan door de Consument geen rechten kunnen worden ontleend. Genoemde (leverings)termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

7.5. De door MILU Cosmetics BV opgeslagen versie van de communicatie over de levering geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Consument.

8. Reclamatie

8.1. Onverminderd het Herroepingsrecht van de Consument, dienen reclamaties uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken door de Consument aan MILU Cosmetics BV schriftelijk te zijn gemeld (customerservice@milu.nl, o.v.v. naam Consument en ordernummer). Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Consument geacht de zaken te hebben goedgekeurd, en zonder protest te hebben ontvangen en behouden. Zijn zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt door de Consument, dan worden zij hoe dan ook geacht te zijn goedgekeurd.

8.2. Reclamaties geven de Consument geen recht om betaling van het niet-betwiste deel van de vordering op te schorten.

8.3. MILU Cosmetics BV geeft de eigenschappen van haar producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer op de Internetsite. De kleuren die daarop te zien zijn, zijn afhankelijk van het computersysteem van de Consument. MILU Cosmetics BV kan niet garanderen dat de computer van de Consument deze kleuren op de juiste wijze weergeeft. De Consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

8.4. Geleverde en goedgekeurde zaken worden door MILU Cosmetics BV niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Alle kosten van retourzendingen komen voor rekening van de Consument, en deze kunnen door de Consument niet aan MILU Cosmetics BV worden doorbelast.

9. Conformiteit en garantie

9.1. MILU Cosmetics BV staat ervoor in dat de producten gedurende de garantietermijn van twee maanden voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. De garantie geldt niet indien:
(a) de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt;
(b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of gebruikt in strijd met de aanwijzingen van MILU Cosmetics BV of de betreffende gebruiksaanwijzing.

9.3. Indien een geleverd product een tekortkoming vertoont, heeft de Consument recht op kosteloos herstel door MILU Cosmetics BV door reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
(a) de tekortkoming is aan het licht gekomen binnen de garantietermijn zoals vermeld in artikel 1;
(b) de tekortkoming is binnen bekwame tijd nadat deze ontdekt is of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan MILU Cosmetics BV medegedeeld;
(c) nakoming is niet blijvend onmogelijk; en
(d) het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van MILU Cosmetics BV.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Schade die de Consument lijdt en waarvoor MILU Cosmetics BV aansprakelijk wordt gehouden wordt uitsluitend behandeld op grond van onderstaande bepalingen, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd.

10.2. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enzovoort van producten van MILU Cosmetics BV worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid gegeven.

10.3. MILU Cosmetics BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd toepassen en/of gebruiken van producten welke door MILU Cosmetics BV zijn geleverd. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.

10.4. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen bekwame tijd maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan.


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van MILU Cosmetics BV tot het moment waarop aan alle verplichtingen uit enige Overeenkomst of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen. MILU Cosmetics BV verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de aan de Consument geleverde zaken.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van MILU Cosmetics BV, waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk- en databankrechten, op de producten, informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en/of illustraties, alsmede op de lay-out en vormgeving van de Internetsite, rusten uitsluitend bij MILU Cosmetics BV.

12.2. De Consument erkent en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van MILU Cosmetics BV, en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan het maken van kopieën van de Internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Internetsite (laden en in beeld brengen).

13. Internetsite

13.1. De informatie op de Internetsite wordt door MILU Cosmetics BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Er kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Internetsite aangeboden informatie. Gebruik van (informatie op) de Internetsite is voor eigen rekening en risico.

13.2. MILU Cosmetics BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Internetsite verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

13.3. De Internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. MILU Cosmetics BV heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze internetsite.

14. Privacy

14.1. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de op de Internetsite opgenomen privacy verklaring van MILU Cosmetics BV, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

14.2. Wanneer de Consument persoonsgegevens verstrekt, verleent de Consument MILU Cosmetics BV toestemming deze gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om verplichtingen na te komen en de service te bieden die verwacht wordt.

14.3. MILU Cosmetics BV heeft persoonsgegevens nodig om:
(a) Bestellingen te verwerken en te verzenden;
(b) Marketinginformatie zoals (digitale) nieuwsbrieven te versturen;
(c) Vragen te beantwoorden, en te informeren over nieuwe en/of gewijzigde producten/diensten.

15. Klachten
 
15.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen vijf werkdagen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij MILU Cosmetics BV (customerservice@milu.nl, o.v.v. naam Consument en ordernummer), nadat de Consument de aanleiding van de klachten heeft geconstateerd.

15.2. Bij MILU Cosmetics BV ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de Consument door MILU Cosmetics BV binnen de termijn voor antwoord bericht dat de klacht is ontvangen en een indicatie gegeven wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


16. Overmacht

16.1. Het tekortschieten door MILU Cosmetics BV in de nakoming van enige verbintenis uit de Overeenkomst is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van MILU Cosmetics BV gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, epidemieën, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod, of de omstandigheid dat derden hun verplichtingen jegens MILU Cosmetics BV niet (tijdig) nakomen.

16.2. Schiet MILU Cosmetics BV in de nakoming van de Overeen­komst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van één maand waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is.

16.3. Zijn voor MILU Cosmetics BV aan de nakoming van de Overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de Consument door te berekenen.

17. Rechts- en forumkeuze

17.1. Op alle Overeenkomsten tussen MILU Cosmetics BV en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Alle geschillen welke tussen MILU Cosmetics BV en de Consument, voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of in verband met de uitleg of uitvoering daarvan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. Is op grond van de wet aan andere rechter dan die van de rechtbank Oost-Brabant bevoegd, dan heeft de Consument een termijn van een maand, vanaf het moment waarop MILU Cosmetics BV zich op dit forumkeuzebeding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.